Obchodné podmienky

pre sadu relaxačných audio nahrávok

Obchodné podmienky pre online produkt Sada relaxačných nahrávok na poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia

RNDr. Anna Halajová so sídlom: Tokajícka 12, Bratislava, Slovenská republika  IČO: 34 487 522, zapísaná v živnostenskom registri č. ObU-BA-OZP1-2013/58279-2, č. živnostenského registra 601-12113, vydáva tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom, predmetom ktorých je predaj a kúpa služieb ponúkaných na webstránke dodávateľa.

Odberateľ dáva zaslaním prihlášky súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

Dodávateľ:

RNDr. Anna Halajová so sídlom: Tokajícka 12, Bratislava, Slovenská republika IČO: 34 487 522, zapísaná v živnostenskom registri č. ObU-BA-OZP1-2013/58279-2, č. živnostenského registra 601-12113.

Odberateľ: 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle prihlášku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná službu.

Predmet zmluvy:

poskytnutie služby - online produkt Sada relaxačných nahrávok s prístupom prostredníctvom členskej sekcie na webstránke www.annahalajova.sk/relaxacia-clenska-sekcia

Čl. 2 Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávkou poskytnutia služby je odoslaný elektronický formulár na webstránke dodávateľa www.annahalajova.sk/relaxacia-sada-audio-nahravok-objednavka. Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. E-mailová adresa odberateľa uvedená v objednávke sa považuje za e-mailovú adresu určenú na komunikáciu s odberateľom a na doručovanie.

K vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom dochádza odoslaním prihlášky odberateľom (po oboznámení sa odberateľa s cenou kurzu a obchodnými podmienkami) a prijatím objednávky dodávateľom elektronickou odpoveďou e-mailom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku z akéhokoľvek dôvodu aj bez uvedenia dôvodu.

Čl. 3. Platobné podmienky

 1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť 100% ceny na základe vystavenej zálohovej faktúry podľa objednávky na účet vopred, čiže pred poskytnutím služby. Dodávateľ je povinný dodať službu až po uhradení ceny. V prípade, ak odberateľ cenu neuhradí, platí, že od zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednanej služby.

 2. Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa. Účet je vedený vo Fio banke.  Pre platby v EUR má číslo 2500462825/8330. Platby na účet zasielané v mene CZK majú kód banky 2010, teda číslo účtu v tomto prípade je 2500462825/2010.

 3. Odberateľ berie na vedomie, že do dňa uhradenia 100% ceny nie je dodávateľ povinný začať s vybavovaním objednávky a neplynú žiadne lehoty na vybavenie objednávky a dodanie služby.

 4. Dodávateľ vystaví a zašle na e-mail uvedený odberateľom v objednávke daňový doklad za online produkt, za ktorý odberateľ uhradil cenu. Odberateľ súhlasí s tým, že faktúra je zasielaná elektronicky. Dodávateľ zašle daňový doklad v papierovej forme na požiadanie.

Čl. 4 Zabezpečenie prístupu do členskej sekcie

Prístup do členskej sekcie kurzu dodávateľ zašle na emailovú adresu uvedenú na objednávke najneskôr do 3 dní odo dňa začiatku kurzu.

Prístup je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Odberateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa jeho prístupu do členskej sekcie a berie na vedomie, že dodávateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany odberateľa.

Čl. 5 Garancia vrátenia peňazí

 1. Za svoju službu dodávateľ ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

 2. Ak do 14 dní odberateľ zistí, že online produkt mu nevyhovuje, dodávateľ garantuje vrátenie prijatej platby na požiadanie odberateľa bez udania dôvodu.

 3. Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy v maximálne 14-dňovej lehote od začatia kurzu.

 4. Odstúpenie je možné realizovať elektronickou formou na e-mail: anna@annahalajova.sk s prehlásením, že odberateľ odstupuje od zmluvy na zakúpenú službu. Uvedie svoje meno, priezvisko, poštovú a emailovú adresu uvedenú na prihláške, dátum odstúpenia a priloží kópiu daňového dokladu.

 5. Celá zaplatená cena za online prodikt bude vrátená bankovým prevodom späť na účet, z ktorého prebehla platba, najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy.

 6. Odberateľovi po odstúpení od zmluvy bude zastavený prístup do členskej sekcie kurzu.

Čl. 5  Všeobecné upozornenie

Služby, ktoré poskytuje dodávateľ osobne alebo prostredníctvom webstránky, sú zamerané  na záujmové  vzdelávanie, poznanie a rozvoj vlastnej osobnosti.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú reakciu odberateľa na poskytnutie služby.

Čl. 6 Ochrana osobných údajov a zachovávanie mlčanlivosti

 1. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať osobné údaje, ktoré odberateľ vypĺňa v objednávke. Ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je dodávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť aj po ukončení spracúvania osobných údajov a neposkytovať ich tretím stranám.

 2. Osobné údaje sú potrebné pre identifikáciu odberateľa, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu. Osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze, ktorú dodávateľ prevádzkuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informačný systém osobných údajov je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod číslom 201412918.

 3. Súhlas odberateľa: Vyplnením formulára Objednávka odberateľ súhlasí so zaradením vyplnených osobných údajov do databázy dodávateľa na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň odberateľ súhlasí s tým, aby mu dodávateľ zasielal elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu informácie o nových službách, produktoch, špeciálnych ponukách, k ďalšej komunikácii a optimalizácii služieb a to vždy len na tento účel a v nevyhnutnom rozsahu.

 4. V prípade, že si odberateľ nepraje ďalšie zasielanie elektronických správ, môže sa z odberu kedykoľvek odhlásiť odklikom na odhlasovací odkaz uvedený v pätičke každého e-mailu obsahujúceho obchodnú správu.

 Čl. 7 Spoločné a záverečné ustanovenia

Súčasťou zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia zmluvy. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia ustanovenia vyššieuvedených právnych predpisov.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 4.1.2016.