Obchodné podmienky pre individuálny kurz

PLÁN B alebo OBJAV SVOJU NOVÚ PRÁCU

Obchodné podmienky pre individuálny kurz PLÁN B alebo OBJAV SVOJU NOVÚ PRÁCU na poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia

RNDr. Anna Halajová so sídlom: Tokajícka 12, Bratislava, Slovenská republika  IČO: 34 487 522, zapísaná v živnostenskom registri č. ObU-BA-OZP1-2013/58279-2, č. živnostenského registra 601-12113, vydáva tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom, predmetom ktorých je predaj a kúpa služieb ponúkaných na webstránke dodávateľa.

Odberateľ dáva zaslaním prihlášky súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

Dodávateľ:

RNDr. Anna Halajová so sídlom: Tokajícka 12, Bratislava, Slovenská republika IČO: 34 487 522, zapísaná v živnostenskom registri č. ObU-BA-OZP1-2013/58279-2, č. živnostenského registra 601-12113.

Odberateľ: 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle prihlášku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná službu.

Predmet zmluvy:

poskytnutie služby - vzdelávacieho kurzu PLÁN B alebo OBJAV SVOJU NOVÚ PRÁCU formou 10 hodín osobnej konzultácie a 8 lekcií prostredníctvom členskej sekcie na webstránke www.annahalajova.sk/plan-b/clenska-sekcia.

Čl. 2 Prihláška na kurz a uzatvorenie zmluvy

Prihláška na kurz je objednávkou poskytnutia služby, jedná sa o odoslaný elektronický formulár na webstránke dodávateľa www.annahalajova.sk/plan-b/prihlaska. Prihláška na kurz sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. E-mailová adresa odberateľa uvedená v objednávke sa považuje za e-mailovú adresu určenú na komunikáciu s odberateľom a na doručovanie.

K vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom dochádza odoslaním prihlášky odberateľom (po oboznámení sa odberateľa s cenou kurzu a obchodnými podmienkami) a prijatím prihlášky dodávateľom elektronickou odpoveďou e-mailom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.

Čl. 3. Platobné podmienky

 1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť 100% ceny na základe vystavenej zálohovej faktúry podľa objednávky na účet vopred, čiže pred poskytnutím služby. Dodávateľ je povinný dodať službu až po uhradení ceny. V prípade, ak odberateľ cenu neuhradí ani do dohodnutého dňa začiatku kurzu, platí, že od zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednanej služby.

 2. Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa. Účet je vedený vo Fio banke.  Pre platby v EUR má číslo 2500462825/8330. Platby na účet zasielané v mene CZK majú kód banky 2010, teda číslo účtu v tomto prípade je 2500462825/2010.

 3. Odberateľ berie na vedomie, že do dňa uhradenia 100% ceny nie je dodávateľ povinný začať s vybavovaním objednávky a neplynú žiadne lehoty na vybavenie objednávky a dodanie služby.

 4. Dodávateľ vystaví a zašle na e-mail uvedený odberateľom v objednávke daňový doklad za kurz, na ktorý sa odberateľ prihlásil a uhradil cenu. Odberateľ súhlasí s tým, že faktúra je zasielaná elektronicky. Dodávateľ zašle daňový doklad v papierovej forme na požiadanie.

Čl. 4 Zabezpečenie prístupu do členskej sekcie

Prístup do členskej sekcie kurzu dodávateľ zašle na emailovú adresu uvedenú na prihláške najneskôr do 3 dní odo dňa začiatku kurzu.

Prístup je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Odberateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa jeho prístupu do členskej sekcie a berie na vedomie, že dodávateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany odberateľa.

Čl. 5 Garancia vrátenia peňazí

 1. Za svoju službu dodávateľ ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

 2. Ak do 14 dní odberateľ zistí, že v kurze nemá úmysel pokračovať, dodávateľ garantuje vrátenie prijatej platby na požiadanie odberateľa bez udania dôvodu.

 3. Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy v maximálne 14-dňovej lehote od začatia kurzu.

 4. Odstúpenie je možné realizovať elektronickou formou na e-mail: anna@annahalajova.sk s prehlásením, že odberateľ odstupuje od zmluvy na zakúpenú službu. Uvedie svoje meno, priezvisko, poštovú a emailovú adresu uvedenú na prihláške, dátum odstúpenia a priloží kópiu daňového dokladu.

 5. Celá zaplatená cena za kurz bude vrátená bankovým prevodom späť na účet, z ktorého prebehla platba, najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy.

 6. Odberateľovi po odstúpení od zmluvy bude zastavený prístup do členskej sekcie kurzu.

 7. Odberateľ, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci 14-dňovej garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na bonusy súvisiace s programom PLÁN B alebo OBJAV SVOJU NOVÚ PRÁCU.

Čl. 5  Všeobecné upozornenie

Služby, ktoré poskytuje dodávateľ osobne alebo prostredníctvom webstránky, sú zamerané  na záujmové  vzdelávanie, poznanie a rozvoj vlastnej osobnosti.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú reakciu odberateľa na poskytnutie služby.

Čl. 6 Ochrana osobných údajov a zachovávanie mlčanlivosti

 1. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať dôverný charakter osobných údajov, ktoré odberateľ vypĺňa v prihláške do kurzu a o skutočnostiach, ktoré sa od odberateľa dozvedel počas individuálnej komunikácie v priebehu kurzu. Ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je dodávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť aj po ukončení spracúvania osobných údajov a neposkytovať ich tretím stranám.

 2. Osobné údaje sú potrebné pre identifikáciu odberateľa, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu. Osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze, ktorú dodávateľ prevádzkuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informačný systém osobných údajov je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod číslom 201412918.

 3. Súhlas odberateľa: Vyplnením formulára Prihláška na kurz odberateľ súhlasí so zaradením vyplnených osobných údajov do databázy dodávateľa na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň odberateľ súhlasí s tým, aby mu dodávateľ zasielal elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu informácie o nových službách, produktoch, špeciálnych ponukách, k ďalšej komunikácii a optimalizácii služieb a to vždy len na tento účel a v nevyhnutnom rozsahu.

 4. V prípade, že si odberateľ nepraje ďalšie zasielanie elektronických správ, môže sa z odberu kedykoľvek odhlásiť odklikom na odhlasovací odkaz uvedený v pätičke každého e-mailu obsahujúceho obchodnú správu.

 Čl. 7 Spoločné a záverečné ustanovenia

Súčasťou zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia zmluvy. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia ustanovenia vyššieuvedených právnych predpisov.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.4.2015.