Obchodné podmienky pre seminár

Matky & Dcéry

Obchodné podmienky pre seminár Matky & Dcéry na poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia

RNDr. Anna Halajová so sídlom: Tokajícka 12, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 487 522, zapísaná v živnostenskom registri č. ObU-BA-OZP1-2013/58279-2, č. živnostenského registra 601-12113, vydáva tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom, predmetom ktorých je predaj a kúpa služieb ponúkaných na webstránke dodávateľa.

Odberateľ dáva zaslaním prihlášky súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

Dodávateľ:

RNDr. Anna Halajová so sídlom: Tokajícka 12, Bratislava, Slovenská republika IČO: 34 487 522, zapísaná v živnostenskom registri č. ObU-BA-OZP1-2013/58279-2, č. živnostenského registra 601-12113.

Odberateľ:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle prihlášku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná službu.

Predmet zmluvy:

Poskytnutie služby – poradenstvo v osobnom rozvoji – Seminár Matky & Dcéry. Intenzívny sebapoznávací a zážitkový seminár sa realizuje v trvaní 9 hodín (vrátane obedňajšej prestávky).

Na vedení intenzívneho jednodňového seminára spolupracujú Mgr. Ing. Jana Sarah Kašáková, Dipl.POP, psychoterapeutka a RNDr. Bc. Anna Halajová, koučka.

Čl. 2 Prihláška na seminár a uzatvorenie zmluvy

Prihláška na seminár je objednávkou poskytnutia služby, jedná sa o odoslaný elektronický formulár na webstránke dodávateľa http://www.annahalajova.sk/matky-a-dcery-prihlaska/

Prihláška na seminár sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. E-mailová adresa odberateľa uvedená v objednávke sa považuje za e-mailovú adresu určenú na komunikáciu s odberateľom a na doručovanie.

K vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom dochádza odoslaním prihlášky odberateľom (po oboznámení sa odberateľa s cenou kurzu a obchodnými podmienkami) a prijatím prihlášky dodávateľom elektronickou odpoveďou e-mailom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.

Čl. 3. Platobné podmienky

 1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť 100% ceny na základe vystavenej zálohovej faktúry podľa objednávky na účet vopred, čiže pred poskytnutím služby. Dodávateľ je povinný dodať službu až po uhradení ceny.
 2. Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa. Účet je vedený vo Fio banke.  Pre platby v EUR má číslo 2500462825/8330. Platby na účet zasielané v mene CZK majú kód banky 2010, teda číslo účtu v tomto prípade je 2500462825/2010.
 3. Odberateľ berie na vedomie, že do dňa uhradenia 100% ceny nie je dodávateľ povinný začať s vybavovaním objednávky a neplynú žiadne lehoty na vybavenie objednávky a dodanie služby.
 4. Do piatich dní po realizovaní seminára dodávateľ vystaví a zašle na e-mailovú adresu uvedenú odberateľom v objednávke daňový doklad za seminár, na ktorý sa odberateľ prihlásil a uhradil cenu. Odberateľ súhlasí s tým, že faktúra je zasielaná elektronicky. Dodávateľ zašle daňový doklad v papierovej forme na požiadanie.

Čl. 4 Podmienky zrušenia účasti

 1. Odberateľ má po zadaní objednávky na seminár rezervované miesto, ale len uhradená platba ho zabezpečí.
 2. Vzhľadom na úzku skupinu účastníkov s individuálnym prístupom prípadnú neúčasť na seminári odberateľ oznámi dodávateľovi bez zbytočného meškania a zabezpečí za seba náhradníka.
 3. Storno poplatky

  Ak odberateľ nezabezpečí náhradníka a svoju neúčasť oznámi dodávateľovi

  - do dňa uzávierky, ktorý je uvedený v prihláške, dodávateľ vráti odberateľovi cenu zníženú o administratívny poplatok vo výške 10%

  - po uzávierke prihlášok dodávateľ účtuje storno poplatok vo výške 50%

  - 1 deň pred alebo v deň konania seminára dodávateľ účtuje storno poplatok vo výške 100%

  Dodávateľ si vyhradzuje možnosť odpustenia storno poplatku v prípade veľmi závažných dôvodov na strane odberateľa.

 4. Ak sa z organizačných dôvodov, napríklad nízkeho počtu prihlásených, seminár neuskutoční, dodávateľ sa s odberateľom dohodne na náhradnom plnení alebo mu realizovanú platbu bezodkladne vráti v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená.

Čl. 5  Všeobecné upozornenie

Služby, ktoré poskytuje dodávateľ osobne alebo prostredníctvom webstránky, sú zamerané na záujmové vzdelávanie, poznanie a rozvoj vlastnej osobnosti.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú reakciu odberateľa na poskytnutie služby. Seminár nie je náhradou psychoterapie. Sprevádza účastníkov sebapoznávaním a sebaobjavovaním. Vrámci toho sa môžu spustiť hlbšie procesy vyžadujúce následné spracovanie. Odberateľ svojou prihláškou berie na vedomie svoju osobnú zodpovednosť za svoju účasť na tomto seminári. 

Čl. 6 Ochrana osobných údajov a zachovávanie mlčanlivosti

 1. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať dôverný charakter osobných údajov, ktoré odberateľ vypĺňa v prihláške na seminár a o skutočnostiach, ktoré sa od odberateľa dozvedel počas komunikácie v priebehu seminára. Ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je dodávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť aj po ukončení spracúvania osobných údajov a neposkytovať ich tretím stranám.
 2. Osobné údaje sú potrebné pre identifikáciu odberateľa, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu. Osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze, ktorú dodávateľ prevádzkuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informačný systém osobných údajov je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod číslom 201412918.
 3. Súhlas odberateľa: Vyplnením formulára Prihláška na seminár odberateľ súhlasí so zaradením vyplnených osobných údajov do databázy dodávateľa na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň odberateľ súhlasí s tým, aby mu dodávateľ zasielal elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu informácie o nových službách, produktoch, špeciálnych ponukách, k ďalšej komunikácii a optimalizácii služieb a to vždy len na tento účel a v nevyhnutnom rozsahu.
 4. V prípade, že si odberateľ nepraje ďalšie zasielanie elektronických správ, môže sa z odberu kedykoľvek odhlásiť odklikom na odhlasovací odkaz uvedený v pätičke každého e-mailu obsahujúceho obchodnú správu.

Čl. 7 Spoločné a záverečné ustanovenia

Súčasťou zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia zmluvy. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia ustanovenia vyššieuvedených právnych predpisov.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.3.2016.

 

RNDr. Anna Halajová

e-mail: anna@annahalajova.sk,  mobil: +421 905 519 723